regulamin

Regulamin

Ośrodek wypoczynkowy Hotel Mikorzyn

 1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu – własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 2. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieka dorosłych.
  a) Na terenie ośrodka znajduje się wydzielony plac zabaw dla dzieci wraz z regulaminem.
 3. Niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka Goście zobowiązani są do meldunku w recepcji hotelu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
  a) Po rejestracji meldunkowej należy dokonać zapłaty za cały pobyt:
  – ośrodek nie zwraca środków za niewykorzystanie pełnego pobytu za wyjątkiem wyrażenia zgody przez najemcę na dalszą sprzedaż lokalu. W tym przypadku zwrot środków nastąpi w wysokości wartości sprzedaży.
  Wypłata środków nastąpi niezwłocznie w gotówce lub na konto po zapłacie przez nowego nabywcę/wynajmującego.
 4. Z chwilą przyjęcia kluczy do pokoju hotelowego/ domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za jego wyposażenie. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do pokoju/ domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca pokoju/ domku (dokładny spis wyposażenia domku znajduje się na wewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych domku).
 5. Domki w trakcie pobytu Gościa są sprzątane, co piąty dzień wyłącznie na życzenie Gościa, ustnie zgłoszone w recepcji ośrodka, sprzątanie obejmuje: wyrzucenie śmieci, sprzątanie łazienki, odkurzenie podłóg, w przypadku turnusu dłuższego niż 7 dni – możliwość wymiany pościeli. Pokoje w trakcie pobytu gościa mogą być sprzątane codziennie na życzenie gościa (sprzątanie obejmuje: wyrzucenie śmieci, sprzątanie łazienki, odkurzanie podłóg, wymianę ręczników) w przypadku turnusu dłuższego niż 3 dni – możliwość wymiany pościeli, ustnie zgłoszone w recepcji hotelu.
 6. Goście opuszczający pokój/domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taka samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.
 7. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.
 8. Gość ośrodka zobowiązany jest:
  dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka
  przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 7.00. (patrz punkt 18.)
  korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów P.poż. i BHP.
 9. Na zewnętrznej ścianie każdego domku umieszczona jest gaśnica, w obiekcie hotelowym są one umieszczone w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.
 10. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdują się hydranty oraz punkty P.poż
 11. Apteczka pierwszej pomocy znajduję się w recepcji.
 12. Osoby odwiedzające naszych gości na terenie ośrodka powinny zakończyć wizytę do godziny 20.00 lub dokonać formalności meldunkowych i wynająć pokój lub domek na nocleg.
 13. Zakaz przebywania w domkach/pokojach i na terenie ośrodka ze zwierzętami.
 14. Punkt 13 nie dotyczy „psów opiekunów” osób niepełnosprawnych.
 15. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia pokoi/ domków.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje:
  – doba hotelowa od godziny 15:00 do godziny 11:00
  – cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00
  cisza nocna nie obejmuje imprez zorganizowanych typu; (wesela, eventy, itp.) dotyczy sali bankietowej oraz namiotu.
 18. Osobom przebywającym na terenie ośrodka nie wolno:
  – palić drewnem opałowym w grillu betonowym
  – używać grilla na tarasie
  – rozpalać ognisk w miejscach nie wyznaczonych
  – skakać do wody z brzegu, pomostu oraz wypożyczonego lub własnego sprzętu wodnego.
 19. Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się w tawernie.
 20. Udostępniamy miejsce parkowania łodzi, jachtów itp. w przystani na terenie ośrodka (opłata według cennika)
  a) przystań czynna od 7:00 do 22:00
 21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w przystani sprzęty oraz jednostki pływające (kolizje, uszkodzenie, kradzież).
 22. Aby dokonać rezerwacji domków, pokoi gościnnych, należy wpłacić na konto zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu. Dokonanie wpłaty należy traktować jako zawarcie umowy pomiędzy stronami. W związku z powyższym w treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym oraz podać termin pobytu.
  Zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę muszą w tytule przelewu wpisać NIP. Jeśli NIP nie zostanie wpisany w tytule przelewu nie będzie możliwości wystawienia faktury zaliczkowej tym samym przy końcowej fakturze nie zostanie uwzględniona kwota zaliczki. Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę na firmę muszą podać NIP przed wydrukowaniem paragonu.
  Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę na osobę fizyczną proszone są w tytule przelewu napisać słowo: „Faktura” i dane osoby na którą ta faktura ma zostać wypisana oraz termin pobytu. Jeśli nie będzie wzmianki o fakturze, wówczas nie zostanie wypisana faktura zaliczkowa tym samym przy końcowej fakturze nie zostanie uwzględniona kwota zaliczki.

  W przypadku rezygnacji lub nie przybycie w wyznaczonym terminie osoby dokonującej rezerwacji środki nie zostaną zwrócone.
 23. W przypadku rezygnacji ośrodka z rezerwacji (za wyjątkiem siły wyższej typu huragan, pożar, powódź, naruszenie niniejszego regulaminu przy poprzednim pobycie lub w przypadku zaistnienia okoliczności wpływu środków po ustalonym terminie – wpłynęła inna rezerwacja 100% zwrotu) na rzecz rezerwującego zostanie przelana kwota w wysokości dwukrotnej wpłaty w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia.
 24. Na terenie ośrodka można płacić kartami płatniczymi
 25. Na terenie hotelu można połączyć się bezpłatnym internetem – WiFi
 26. Ośrodek jest monitorowany.
 27. Ośrodek pobiera opłatę miejscową na rzecz Gminy Ślesin w wysokości 1,50pln od każdej osoby na dobę.

Regulamin Użytkowania Domków Letniskowych

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych sytuacjach doba może zostać skrócona.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. Nie zwrócenie kluczy do recepcji, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 15zł/godzina.
 6. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (10 – 15 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie, telefonicznie lub osobiście pracowników recepcji.
 7. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 8. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie pracownika recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 10. W domkach obowiązuje cisza nocna:
  – od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22:00-7:00, cisza nocna nie obejmuje imprez zorganizowanych typu; (wesela, eventy, itp.) dotyczy sali bankietowej oraz namiotu.
 11. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji przed zakończeniem doby hotelowej.
 12. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 13. Przebywanie zwierząt w domkach od 18-21 dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów są zobligowani do sprzątania odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu. Niedozwolone jest trzymanie zwierząt w domkach od 0 do 17 oraz na terenie hotelu. Za trzymanie zwierząt w domkach od 0 do 17 będzie naliczona opłata dezynfekcji 200zł.
  Zakaz wprowadzania zwierząt na plac zabaw, trampolinę, plaże oraz miejsca oznaczone tabliczką zakaz wprowadzania psów. Właściciel zwierzęcia bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. Zwierzęta muszą mieć aktualne szczepienia (zwłaszcza na wściekliznę).
 14. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu. Parking ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 15. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika recepcji.
 16. W domkach i obiekcie hotelowym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 17. Ze względu na konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, grill), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 18. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 19. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.
 20. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w recepcji tel. kom. 503346911.
 21. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 23. W dniu przyjazdu gościa/gości pobierana jest kaucja, na okres zarezerwowanego pobytu w wysokości od 100 PLN do 200 PLN, która jest zwracana przez obsługę hotelu w dniu wyjazdu po uprzednim sprawdzeniu wynajmowanego domku letniskowego.W razie jakichkolwiek zniszczeń bądź uszkodzeń domku lub jego wyposażenia , a także terenu do niego przyległego , jak również gdy istnieje konieczność przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu , kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej wad.Zatrzymanie kaucji przez obsługę recepcji nie wyłącza uprawnienia Właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.
 24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017r

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Hotel Mikorzyn